IRM360 SAAS overeenkomst

De Distributeur, Reseller, Partner en/of Klant (hierna te noemen afnemer) en Leverancier (hierna te noemen SAAS-dienstverlener) en gezamenlijk te noemen “Partijen”.

OVERWEGENDE DAT:
a. SAAS-dienstverlener een generieke SAAS-dienst aanbiedt genaamd IRM360 (CyberManager) welke Functionaliteit daarvan de Afnemer in staat stelt om Privacy- Informatiebeveiliging- en Cyber Security management uit te voeren;
b. Afnemer interesse heeft in de Functionaliteit (zoals hieronder gedefinieerd) en derhalve de hiervoor bedoelde SAAS-dienst wenst af te nemen;
c. Afnemer en SAAS-dienstverlener hieromtrent afspraken wensen te maken welke in deze Overeenkomst neergelegd zijn.

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS INTEGRAAL ONDERDEEL VAN DE GETEKENDE (IRM360  B.V. en DISTRIBUTEUR/PARTNER/KLANT CONTRACT/OFFERTE) OF DEMO/POC OVEREENKOMST ALS VOLGT

Artikel 1 - Definities
In de Overeenkomst worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter en die de betekenis hebben van de woorden zoals in dit artikel schuingedrukt gedefinieerd zijn.

1.1 Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Afnemer gebruik kan maken van de Functionaliteit, vallende buiten het maintenance window.

1.2 Bijlage: bijlage bij Overeenkomst welke integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst.

1.3 Documentatie: de door SAAS-dienstverlener aan Afnemer ter beschikking te stellen gebruikershandleidingen met betrekking tot de SAAS-dienst en/of Functionaliteit.

1.4 Functionaliteit: de gebruiksfuncties en –mogelijkheden van de aan de SAAS-dienst ten grondslag liggende computerprogrammatuur, al dan niet onderverdeeld in deelfunctionaliteiten en/of modules, zoals gespecificeerd in Bijlage 1.

1.5 Gebrek: het niet, dan wel niet volledig, voldoen van Functionaliteit aan de overeengekomen specificaties.

1.6 Gebruiker: een aan Afnemer toe te rekenen persoon die van de Functionaliteit gebruik maakt.

1.7 Maintenance Window: het tijdvak waarin de SAAS-dienst niet beschikbaar hoeft te zijn en dat gereserveerd is voor onderhoud.

1.8 Opleiding: dienst, bestaande uit het verzorgen van een vorm van kennisoverdracht waarvan het doel is om Gebruikers bekend te maken met de door SAAS-dienstverlener te leveren Functionaliteit en het trainen in het gebruik ervan, zodat zij daarmee ten behoeve van hun specifieke werkzaamheden op een adequate wijze kunnen werken.

1.9 Overeenkomst: onderhavige overeenkomst (IRM360 P/ISMS CyberManager offerte of Partnerovereenkomst)

1.10 SAAS-dienst: dienst bestaande uit het ter beschikking stellen van Functionaliteit op afstand via elektronische weg door SAAS-dienstverlener, onder de dienst is mede begrepen Support en Documentatie.

1.11 Service Window: het tijdvak, vallende buiten het Maintenance Window, waarin de SAAS-dienst beschikbaar dient te zijn.

1.12 Support: het tijdens Werkuren door SAAS-dienstverlener, telefonisch en/of per e-mail en/of door middel van een website of helpdesk, verstrekken van informatie en adviezen over het gebruik van Functionaliteit, alsmede het verlenen van hulp bij het opsporen van oorzaken, daar onder mede begrepen Gebreken, die het ongehinderd gebruik van Functionaliteit en/of SAAS-dienst belemmeren en het oplossen van deze problemen.

1.13 Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een nationale feestdag is.

1.14 Werkuren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

Artikel 2 - Samenwerking
2.1 SAAS-dienstverlener zal zoveel mogelijk overeengekomen data, termijnen e.d. trachten na te komen. Evenwel zijn alle data en termijnen en dergelijke naar beste weten geïndiceerd en is overschrijding van deze data en/of termijnen nimmer fataal.

2.2 Indien SAAS-dienstverlener signaleert dat Afnemer zich niet voldoende inzet, zal zij deze Afnemer hierover schriftelijk informeren.

2.3 In geval Afnemer nalatig is in het verschaffen van informatie welke noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, met inbegrip van die informatie waarvan Afnemer kan vermoeden dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering, is SAAS-dienstverlener voor de duur van deze nalatigheid niet gehouden meer te presteren dan naar beste kunnen.

2.4 Afnemer verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen.

Artikel 3 - Verplichtingen Afnemer
3.1 Het is Afnemer niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de SAAS-dienst dat daardoor schade kan ontstaan aan de SAAS-dienst, aan SAAS-dienstverlener en/of aan derden, of waardoor een verstoring in de Beschikbaarheid ontstaat.

3.2 SAAS-dienstverlener biedt haar SAAS-dienst aan op basis van “fair use”, dat wil zeggen dat zij in beginsel geen beperkingen oplegt aan de door Afnemer veroorzaakte systeem- en netwerkbelasting. SAAS-dienstverlener behoudt zich nochtans het recht voor om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde afnemer van SAAS-dienstverlener, maatregelen te treffen.

3.3 Afnemer dient, onverwijld na eerste kennisgeving door SAAS-dienstverlener van excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, maatregelen te treffen om hieraan een einde te maken. SAAS-dienstverlener is gerechtigd de SAAS-dienst en/of iedere andere op grond van de Overeenkomst uit te voeren verplichting op te schorten bij een voortdurend excessieve systeem- en/of netwerkbelasting.

3.4 In het geval er sprake is van een structureel excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, zullen Partijen in overleg treden over de kosten hiervan.

3.5 Afnemer zal zorgdragen voor een zorgvuldige omgang door Gebruikers met door SAAS-dienstverlener verstrekte inloggegevens.

3.6 Afnemer zal zich bij de gebruikmaking van de SAAS-dienst bedienen van door SAAS-dienstverlener in Bijlage 3 gespecificeerde (browser)programmatuur.

3.7 Afnemer vrijwaart SAAS-dienstverlener tegen aanspraken van derden op grond van handelingen van Afnemer die in strijd zijn met de artikelen 3.1 en 3.5.

3.8 Afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig selecteren en verwerven van (een) geschikte Internet communicatievoorziening om daadwerkelijk van de SAAS-dienst gebruik te kunnen maken.

3.9 Afnemer stemt ermee in zelf een overeenkomst met een leverancier inzake in voorgaande lid bedoelde diensten aan te gaan, en kan aan SAAS-dienstverlener een volmacht verstrekken om dat, indien en voor zover mogelijk, voor of namens haar te doen. SAAS-dienstverlener is bereid tussen Afnemer en leverancier zo nodig een coördinerende rol op zich te nemen strekkende tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst inzake een telecommunicatievoorziening. Afnemer erkent en stemt ermee in zelf gebonden te zullen zijn aan alle bepalingen en voorwaarden van de leverancier te dierzake.

3.10 SAAS-dienstverlener is niet aansprakelijk voor de kosten betrekking hebbende op de Internetcommunicatievoorzieningen als bedoeld in artikel 3.9, welke kosten door het gebruik van de SAAS-dienst worden veroorzaakt.

Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten
4.1 SAAS-dienstverlener garandeert dat zij over alle benodigde rechten voor het verlenen van SAAS-dienst beschikt, waaronder alle rechten met betrekking tot de onderliggende computerprogrammatuur.

4.2 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen databankrechten en/of auteursrechten, blijven volledig bij SAAS-dienstverlener dan wel haar toeleveranciers berusten. Behoudens de intellectuele eigendomsrechten op gegevens welke Afnemer zelf middels het gebruik van de SAAS-dienst opbouwt, de intellectuele eigendomsrechten inzake deze gegevens blijven bij Afnemer berusten.

Artikel 5 - SAAS-dienst
5.1 SAAS-dienstverlener garandeert een Beschikbaarheid van 99,7 %. Indien een eventuele niet-Beschikbaarheid maximaal vier (4) aaneengesloten uren voortduurt, zal de SAAS-dienst als volwaardig en ongestoord worden aangemerkt.

5.2 SAAS-dienstverlener zal er naar streven dat aan alle uit te voeren activiteiten met betrekking tot een door Afnemer gedaan beroep op Support, daar onder mede begrepen behandelen van vragen van Gebruikers en het oplossen van Gebreken, zonder onnodige vertraging zullen worden begonnen en zo mogelijk voltooid.

5.3 Het in behandeling nemen van een Gebrek gebeurt alleen indien en voor zover dit Gebrek aantoonbaar dan wel reproduceerbaar is. Indien en voor zover de tijd die het oplossen van een Gebrek in beslag neemt, of wordt vermoed in beslag zal nemen, van dusdanige duur is, dat vermoed wordt dat de Beschikbaarheid van de Functionaliteit zal worden aangetast, zal SAAS-dienstverlener trachten te voorzien in een tijdelijke, toereikende oplossing.

5.4 Gebreken in Beschikbaarheid welke zijn veroorzaakt door:
a. onoordeelkundig gebruik door Gebruiker;
b. het werken met apparatuur en/of (browser)programmatuur welke niet voldoen aan de vooraf door SAAS-dienstverlener goedgekeurde specificaties;
vallen nimmer binnen de reikwijdte van de Overeenkomst. Alleen op grond van een schriftelijke opdrachtbevestiging van Afnemer zal SAAS-dienstverlener zo mogelijk bedoelde Gebreken herstellen, zulks tegen haar alsdan gelden tarieven.

5.5 SAAS-dienstverlener kan, in het geval dat Gebruikers niet over adequate kennis van de Functionaliteit en/of de SAAS-dienst beschikken, van Afnemer eisen dat deze Opleidingen van SAAS-dienstverlener betrekt teneinde de kennis van de Gebruikers op een dusdanig niveau te brengen dat zij niet langer een onevenredig beroep op Support doen, dan wel Gebruikers anderszins benodigde kennis zullen opdoen. SAAS-dienstverlener zal de redelijkheid van deze eis gronden op basis van haar (Support)historie. Indien Afnemer hieraan geen gehoor geeft heeft SAAS-dienstverlener het recht haar verplichtingen in het kader van Support op te schorten totdat de kennis van Gebruikers op voldoende niveau is gebracht, zonder dat Afnemer recht heeft op restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding.

5.6 SAAS-dienstverlener bepaalt zelfstandig en zonder raadpleging van Afnemer het versiebeleid en zorgt ervoor dat telkens indien en voor zover dat mogelijk is de meest recente Functionaliteit beschikbaar is voor Afnemer.

5.7 SAAS-dienstverlener zal voorafgaand aan de implementatie van updates en/of andere wijzigingen van de Functionaliteit in overleg treden met Afnemer, indien deze naar verwachting een verlies van de prestatievermogens van de SAAS-dienst en/of verlies van Functionaliteit en/of een verminderde Beschikbaarheid met zich mee zullen brengen.

5.8 Het bepaalde van artikel 5.7 is niet van toepassing in het geval de betreffende updates om beveiligingsredenen toegepast dienen te worden.

Artikel 6 - Opleidingen
6.1 SAAS-dienstverlener kan aan Gebruikers en/of ander personeel van Afnemer adequate Opleidingen verzorgen ten behoeve van het gebruik van de Functionaliteit.

6.2 SAAS-dienstverlener staat ervoor in dat de docenten voldoende kennis van het onderwerp hebben en voldoende vaardigheden hebben om de Opleiding naar behoren te kunnen geven.

6.3 SAAS-dienstverlener verstrekt aan iedere cursist adequaat cursusmateriaal voor eigen gebruik. Het auteursrecht op het cursusmateriaal berust bij SAAS-dienstverlener. Het is Afnemer niet toegestaan het cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken tenzij dit voor eigen gebruik is.

6.4 Annulering en/of verplaatsing van de Opleiding(en) door Afnemer kan slechts 10 Werkdagen voor de geplande datum van Opleiding. Het annuleren van de Opleiding(en) na deze periode brengt met zich mee dat de overeengekomen kosten voor deze Opleiding(en) door Afnemer volledig verschuldigd zijn.

Artikel 7 - Prijzen, tarieven, facturering en betaling
7.1 Prijzen en tarieven staan vermeld in de Bijlage 4. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

7.2 Voor Support buiten Werkuren kan, indien en voor zover in Bijlage 4 gespecificeerd, een toeslag in rekening gebracht worden.

7.3 SAAS-dienstverlener zal op de facturen aan Afnemer datum, periode van de dienstverlening, de omvang hiervan en het totaal verschuldigde bedrag in euro’s vermelden.

7.4 De vergoeding voor de SAAS-dienst wordt per jaar of maandelijks vooraf gefactureerd.

7.5 Andere diensten en werkzaamheden die niet onder de Overeenkomst vallen, geschieden tegen de alsdan geldende tarieven voor de desbetreffende medewerkers van SAAS-dienstverlener. Facturering vindt in dat geval achteraf plaats op basis van het aantal werkelijk bestede uren, tenzij uitdrukkelijk anders is vastgelegd.

7.6 Facturering van tussentijds aan de Overeenkomst toegevoegde Functionaliteit wordt pro rato gefactureerd tot aan de eerstvolgende factuurdatum.

7.7 Afnemer zal de door hem op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen bij inhoudelijke juistheid van de fact(u)ur(en) binnen dertig (30) dagen na factuurdatum aan SAAS-dienstverlener betalen.

7.8 Indien Afnemer zich op inhoudelijke onjuistheid van de fact(u)ur(en) beroept laat dit onverlet diens verplichting om tenminste het onbetwiste deel van de fact(u)ur(en) te betalen en dit laat onverlet dat SAAS-dienstverlener verplicht blijft de dienstverlening voort te zetten.

7.9 Indien Afnemer de verschuldigde factuurbedragen niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, behoudens indien hij zich binnen tien (10) werkdagen heeft beroepen op inhoudelijke onjuistheid van de factuur, zal Afnemer, nadat zij in gebreke is gesteld en een redelijke termijn heeft gehad om aan haar verplichtingen te voldoen, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn. Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is SAAS-dienstverlener gerechtigd naast de verschuldigde wettelijke rente tevens aanspraak te maken op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

7.10 Indien de Afnemer een Distributeur, Reseller of Partner betreft, en een betalingsachterstand heeft van meer dan vier (4) maanden, is SAAS-dienstverlener gerechtigd haar dienstverlening op te schorten indien zij Afnemer in gebreke heeft gesteld, mits Afnemer van dat voornemen schriftelijk in kennis is gesteld, en Afnemer tenminste tien (10) Werkdagen is gegund alsnog en volledig aan alle betalingsverplichtingen, dus inclusief wettelijk rente, buitengerechtelijke en andere kosten, te voldoen.

Artikel 8 - Looptijd, beëindiging, verlenging en exit

8.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment na ondertekening.

8.2 De Overeenkomst wordt automatisch en stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar. Voor een geldige beëindiging van de overeenkomst is het vereist dat de opzegging ten minste één maand voor de afloop van het huidige contractjaar wordt voltooid. In het geval van een meerjarige overeenkomst dient dit ten minste één maand voor de afloop van de meerjarige overeenkomst te worden opgezegd. Na stilzwijgende verlenging van een meerjarige overeenkomst wordt deze automatisch en ook stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.

Indien uw jaarlijks of meerjarig abonnement een einddatum heeft van 31 december van enig jaar, is het noodzakelijk dat de opzegging uiterlijk op 30 november van datzelfde jaar is ingediend. Opzeggingen worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze per e-mail zijn ingediend bij sales@irm360.nl.

8.3 Buiten hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald is:
a. de ene Partij gerechtigd na ingebrekestelling met redelijke termijn buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst te met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere Partij surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling is verleend; het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd of dat hij in staat van faillissement is verklaard; de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij dan wel op de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken infrastructuur en/of computerprogrammatuur beslag wordt gelegd, dan wel de andere partij niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

8.4 Indien de Overeenkomst door Afnemer wordt ontbonden op grond van het in artikel 8.2 bepaalde, heeft Afnemer op eerste verzoek het recht om voor een periode van één (1) maand de Functionaliteit te blijven gebruiken, of zoveel langer als nodig is om de exit regeling uit te voeren één en ander tegen een door SAAS-dienstverlener te bepalen en door Afnemer vooruit te betalen redelijke vergoeding.

8.5 Alle rechten die Afnemer ingevolge Overeenkomst heeft verkregen met betrekking tot het gebruik van Functionaliteit vervallen bij beëindiging van Overeenkomst, met uitzondering van het gestelde in artikel 8.4.

8.6 Tenzij anders bepaald blijven verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, personeelsovername, toepasselijk recht en forumkeuze.
8.7 Partijen treden in het geval van beëindiging van de SAAS-Dienst(en) per omgaande in overleg treden omtrent de (wijze van) overdracht van data, de dienstverlening en/of overige beheersmaatregelen, benodigd voor een ongestoorde voortgang van het gebruik door Opdrachtgever van haar data en/of SAAS-dienst(en).
8.8 Alle werkzaamheden die door SAAS-dienstverlener in het kader van het voorgaande lid worden verricht worden op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 9 - Garanties
9.1 SAAS-dienstverlener garandeert dat de dienstverlening inzake de SAAS-dienst op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.
9.2 SAAS-dienstverlener garandeert de Beschikbaarheid conform Overeenkomst tot en met haar infrastructuur. SAAS-dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de Internetcommunicatieverbindingen vanaf haar infrastructuur, daar mede onder begrepen de Internetcommunicatieverbindingen van Afnemer als bedoeld in artikel 3.8 en 3.9.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1 De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en) is behoudens de beperkingen in dit artikel tegenover de andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere Partij geleden, dan wel te lijden schade.

10.2 De SAAS-dienstverlener is aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst.

10.3 Indien en voor zover de beperking van voorgaande lid rechtens niet mogelijk is, is de totale aansprakelijkheid van partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot vergoeding van directe vermogensschade tot maximaal het door SAAS-dienstverlener van Afnemer ontvangen vergoedingen (exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen) over zes (6) maanden, direct voorafgaand aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Onder directe vermogensschade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van SAAS-dienstverlener aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze kosten worden nochtans niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Afnemer is of wordt ontbonden. 
b. redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe vermogensschade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.4 Aansprakelijkheid voor schade, anders dan genoemd in het voorgaande lid, is uitgesloten.

10.5 De in hiervoor genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen:
a. in geval van aanspraken op schadevergoeding ten gevolge van dood of lichamelijk letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de schadeveroorzakende Partij, waaronder begrepen diens werknemers en ingeschakelde derden.

10.6 De aansprakelijkheid van een Partij wegens tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat pas nadat de nalatige Partij door de andere Partij in gebreke is gesteld, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht in de zin van de wet wordt de nakoming van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Een Partij kan zich jegens de andere Partij alleen op overmacht beroepen indien de zich op overmacht beroepende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van bewijsstukken, de andere Partij schriftelijk van zijn beroep op overmacht in kennis stelt.

11.2 Als een Partij door overmacht tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst kan de andere Partij, indien vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk zal zijn, dan wel indien een periode van meer dan dertig (30) Werkdagen is verstreken, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst met onmiddellijke ingang buiten rechte ontbinden, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Hetgeen reeds is gepresteerd door SAAS-dienstverlener zal door Afnemer terstond worden betaald.

Artikel 12 - Geheimhouding en beveiliging
12.1 Beide Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de informatie over elkaars organisatie, de werking van de bestanden, Functionaliteit, de SAAS-dienst etc. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zal een Partij informatie-, gegevensdragers en gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

12.2 Afnemer mag de SAAS-dienst niet openbaar maken en deze niet kopiëren en/of anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat ingevolge onderhavige overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.

12.3 Met betrekking tot gegevens afkomstig van de andere Partij, die in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook bij een Partij berusten of aan hem zijn verstrekt, verbindt een Partij zich:
a. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige berging of opslag;
b. de gegevens niet te gebruiken voor enig ander dan het overeengekomen doel;
c. de gegevens niet langer onder haar berusting te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen weer ter beschikking te stellen van andere Partij, dan wel na verkregen toestemming van andere Partij te vernietigen;
d. de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door personen waarvan de Partij op wie de verplichting rust in redelijkheid meent dat zij betrouwbaar zijn;
e. medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens de andere Partij op bewaring en gebruik van gegevens.

12.4 Ieder der Partijen draagt er zorg voor dat zijn bij de werkzaamheden betrokken werknemers en/of derden contractueel tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen in dit artikel is gesteld zullen zijn verplicht.

Artikel 13 - Overdracht van rechten en verplichtingen
13.1 Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van SAAS-dienstverlener aan een derde over te dragen.

13.2 SAAS-dienstverlener is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen tenzij anders overeengekomen.

13.3 SAAS-dienstverlener en Afnemer zijn bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze bevoegdheid van SAAS-dienstverlener en Afnemer laat onverlet haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op haar als werkgever en/of hoofdaannemer rustende verplichtingen.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 In geval van een geschil, geeft de meest gerede partij aan de andere Partij schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die Partij het onderwerp van het geschil is. Alle geschillen welke naar aanleiding van of ten gevolge van de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen eerst worden voorgelegd aan de directie van SAAS-dienstverlener en de directie van Afnemer. Komen deze niet binnen 2 maanden na de melding van het geschil tot een oplossing, dan zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar SAAS-dienstverlener gevestigd is, daaronder mede begrepen de voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

14.3 Het in de artikelen 14.2 bepaalde laat onverlet de verplichting van beide Partijen zich maximaal in te spannen om geschillen, verband houdende met de Overeenkomst, zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen.

Artikel 15 - Algemene bepalingen
15.1 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst hebben geen rechtskracht tenzij deze door de betreffende Partij schriftelijk zijn bevestigd.

15.2 In de gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet, dan wel indien wijziging van de Overeenkomst noodzakelijk is, treden partijen hiertoe in overleg. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

15.3 Het nalaten door een Partij om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij deze Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.

15.4 Indien in deze voorwaarden is vermeld dat een kennisgeving schriftelijk kan worden gedaan doen, dan kan een die mededeling, tenzij uit de context evident is dat daadwerkelijk schriftelijk is bedoeld, ook digitaal, dat wil zeggen per e-mail, plaatsvinden. Nochtans draagt de Partij die ervoor kiest een elektronisch medium te gebruiken het bewijsrisico indien een kennisgeving volgens de andere Partij niet of niet goed zou zijn aangekomen.

15.5 Indien één van de bepalingen van de Overeenkomst nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht blijven en treden Partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen.

15.6 Indien en voor zover tegenstrijdigheden voorkomen tussen Overeenkomst en de bij deze Overeenkomst behorende Bijlagen, geldt het gestelde in de Overeenkomst.
15.7 De algemene voorwaarden van SAAS-dienstverlener zijn van toepassing op deze Overeenkomst en maken derhalve integraal onderdeel uit van Overeenkomst.

Artikel 16 - Demo/POC voorwaarden

Indien de licentie is verstrekt als demo of Proof of Concept (POC) dan gelden alle hier alle hiervoor gestelde artikelen met uitzondering van artikel 5, 6, 7, 8 en 9. Verder geldt dat er geen rechten ontleent kunnen worden of garanties verstrekt kunnen worden over beschikbaarheid, uptime, content en SAAS-dienst van Demo/POC omgevingen.

 

Bijlagen

Bijlage 1: Algemene voorwaarden
De IRM360 B.V. algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website (https://www.irm360.nl/algemene-voorwaarden/)

Bijlage 2: Specificaties Functionaliteit
Voor een beschrijving van de functionaliteit in combinatie met het afgenomen IRM360 CyberManager abonnement verwijzen wij naar de website (https://www.irm360.nl/irm360-integrale-managementsystemen/cybermanager-voor-information-privacy-cyber-business-continuity/)

Bijlage 3: Browser ondersteuning
De volgende browsers worden ondersteunt:
Desktop 
Microsoft Internet Explorer (Windows) Versie 11
Microsoft Edge Laatste twee versies
Mozilla Firefox (alle platformen) Laatste twee versies
Google Chrome (Windows and Mac) Laatste twee versies
Safari (Mac) Laatste twee versies

Bijlage 4: Prijzen en ondersteuning
Voor actuele prijzen verwijzen wij naar de website (https://www.irm360.nl/abonnementen-prijzen/)

Bijlage 5: Opzegging abonnement
Meer info over opzegging treft u hier aan.

(IRM360 B.V. 26-04-2024)